GDPR a VOP

 

Všeobecné obchodné podmienky a GDPR

1.Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na služby poskytované spoločnosťou TOP FIGURA s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“), využívanie online rezervačného systému, platobné a storno podmienky rezervácií uskutočnených klientom / klientmi ako aj všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z právneho vzťahu vzniknutého pri online alebo telefonickej rezervácii.

1.2 Klient je oprávnený využívať online rezervácie len v prípade, že súhlasí s VOP. Klientovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s týmito VOP pred uskutočnením rezervácie. Pri opakovanom využívaní online rezervácie je klient povinný vždy sa oboznámiť s aktuálnym znením VOP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne tieto VOP zmeniť, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke www.cw-kosice.sk. Pokiaľ klient nesúhlasí s niektorými ustanoveniami týchto VOP, prevádzkovateľ ho žiada, aby uvedený online rezervačný systém nevyužíval. Potvrdením rezervácie klient vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito VOP.

1.3 Používaním online rezervačného systému klient vyhlasuje, že dosiahol vek minimálne 16 rokov a je spôsobilý vo vlastnom mene nadobúdať práva a preberať na seba povinnosti.

2. Rezervácia

2.1 Pri online registrácií sú klientovi poskytnuté všetky aktuálne voľné časy v prevádzke City wellness za ceny uvedené v cenníku prevádzkovateľa priamo na internetovej stránky www.cw-kosice.sk v sekcii Cenník alebo v sekcii Akcie.

2.2 Pri online rezervácii po výbere všetkých údajov pre začiatok a koniec tréningu, dátume, klient záväzne potvrdí rezerváciu online, alebo ústne telefonicky či osobne na recepcii.

3. Platobné podmienky

3.1 Úhradu za službu rezervovanú klientom pri online rezervácii je klient povinný uhradiť v plnej výške priamo v prevádzke City wellness, Krivá 25, Košice na základe vystaveného pokladničného dokladu, alebo sa mu odčíta z existujúcej permanentky. Pokiaľ chce zákazník uplatniť permanentku, je povinný sa ňou preukázať, inak má prevádzkovateľ právo žiadať zaplatiť za objednané služby v plnej výške.

3.2 Postup a činnosť prevádzkovateľa vychádza z etických princípov a rešpektuje súkromie klienta. Rezervačný systém využíva v súčasnosti najmodernejšie systémy šifrovania citlivých dát a údajov, ktoré garantuje plnú bezpečnosť údajov poskytnutých pri realizácii rezervácie klientom.

4. Zmena alebo zrušenie rezervácie, služby a storno poplatky

4.1 V prípade online rezervácie služby nie je klient okamihom uzatvorenia zmluvy na diaľku o poskytnutí služieb oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služieb v zmysle § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade nevyužitia z dôvodov na strane klienta ním zakúpených služieb, nevzniká klientovi právo na akúkoľvek finančnú či nefinančnú náhradu ani náhradné plnenie.

4.2 Akékoľvek zmeny v uskutočnenej online rezervácii zo strany klienta je možné uskutočniť online, telefonicky alebo prostredníctvom rezervačného oddelenia prevádzkovateľa na telefónnom čísle: +421 915 507 222. Pokiaľ klient požaduje zmenu uskutočnenej online rezervácie, ktorej nie je možné z kapacitných dôvodov alebo iných prevádzkových vyhovieť, prevádzkovateľ uskutoční všetky kroky za účelom vyhovenia požiadavkám klienta, avšak prevádzkovateľ nie je povinný požiadavke klienta na zmenu uskutočnenej online rezervácie vyhovieť a klientovi nevzniká nárok na náhradu škody či akékoľvek iné plnenie zo strany prevádzkovateľa z dôvodu nemožnosti zmeny uskutočnenej online rezervácie.

4.3 V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie vzniká prevádzkovateľovi nárok na storno poplatok nasledovne:

Stornovací poplatok je 100% z ceny objednaných a potvrdených služieb 24 hodín a menej hodín pred časom absolvovania služby

4.4 V prípade nenastúpenia klienta na rezervovaný tréning vzniká prevádzkovateľovi nárok na storno poplatok vo výške 100% z ceny objednaných a potvrdených služieb alebo mu vzniká nárok odpočítania príslušnej sumy zo zakúpenej permanentky.

V prípade nenastúpenia klienta na rezervovaný tréning alebo v prípade nezrušenia rezervácie minimálne 24 hodín pred začatím čerpania služby alebo v prípade, že neinformoval prevádzku City wellness o zrušení tréningu, je klient povinný uhradiť stornopoplatok vo výške 100% z ceny objednaných a potvrdených služieb.

4.6 V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie minimálne 24 hodín pred začatím čerpania služby nevzniká prevádzkovateľovi nárok na storno poplatok objednaných a potvrdených služieb.

4.7 V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo v prípade informovania prevádzky City wellness o odstúpení klienta od zmluvy alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný tréning v mimoriadnych prípadoch (choroba, úmrtie, postihnutie živelnou pohromou a pod.) je prevádzkovateľ oprávnený vzdať sa nároku na úhradu storno poplatku na základe predloženia dôveryhodného dôkazu o vážnej príčine odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný tréning klientom.

4.8 Permanentky, poukážky a služby majú určenú platnosť, do kedy je možné služby čerpať. Táto platnosť je štandardne 12 mesiacov od zakúpenia, pokiaľ nie je určené inak. Pri permanentkách s neobmedzeným čerpaním služieb na určitý čas, je tento čas jasne stanovený pri nákupe, zákazník to zakúpením akceptuje, tieto permanentky nie je možné prerušiť, predĺžiť či meniť dĺžku čerpania. Za nevyčerpané služby náhradu neposkytujeme.

5. Osobitné ustanovenia

5.1 V prípade nejasností alebo otázok, ktoré vzniknú pri online rezervácií, je klient oprávnený obrátiť sa na rezervačné oddelenie prevádzkovateľa telefonicky na telefónnom čísle: +421 915 507 222, e-mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

6. Záverečné ustanovenia

6.1 Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo alebo sa stalo neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť nedotýka platnosti a účinnosti ostatných ustanovení týchto VOP.

6.2 Klient pri potvrdení online rezervácie alebo telefonickej rezervácie vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením zmenených VOP na internetovej stránke prevádzkovateľa www.cw-kosice.sk.

6.3 Všetky vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

6.4 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.06. 2018 a vzťahujú sa na rezervácie služieb. Ak ustanovenia obchodných podmienok týkajúce sa jednotlivých služieb obsahujú odlišnú úpravu ako tieto VOP, sú rozhodujúce ustanovenia osobitných obchodných podmienok a tieto majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. V rozsahu, v akom sa ustanovenia osobitných obchodných podmienok líšia od ustanovení týchto VOP, sú rozhodujúce ustanovenia osobitných obchodných podmienok.

City wellness

Krivá 25, 040 01 Košice

Prevádzkovateľ: TOP FIGURA s.r.o., Krivá 25, 040 01 Košice, IČO: 36811157 DIČ: 2022414988

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č.20152/V Bankové spojenie: ČSOB: IBAN: SK017 7500 0000 0040 0527 0390

Odo dňa 25. mája 2018 sa ochrana osobných údajov fyzických osôb v Slovenskej republike riadi novými pravidlami. Tieto nové pravidlá vychádzajú z európskej legislatívy, konkrétne nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) ako aj zo slovenskej legislatívy týkajúcej sa špecifických otázok ochrany osobných údajov neupravených Nariadením, najmä zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“). Nariadenie bude priamo použiteľné v Slovenskej republike a bude po novom stanovovať práva a povinnosti najmä pre dotknuté osoby, prevádzkovateľov a sprostredkovateľov.

Dotknutá osoba je fyzická osoba, nositeľ osobných údajov, teda je ňou napr. zákazník, kontaktná osoba zákazníka, záujemca (ďalej len „zákazník“ alebo „dotknutá osoba“).

 Prevádzkovateľom City wellness je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov, teda konkrétne TOP FIGURA s.r.o. so sídlom Krivá 25 v Košiciach, IČO: 36811157 (ďalej len „spoločnosť“).

Sprostredkovateľom je zmluvný partner prevádzkovateľa poskytujúci pre prevádzkovateľa určité služby, pri ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov v mene prevádzkovateľa.

Nariadenie okrem iného upravuje taktiež podmienky, na základe ktorých je možné vykonávať tzv. priamy marketing (v našom prípade zasielanie informácií o novinkách a akciových ponukách). Nariadenie zachováva možnosť spracúvať osobné údaje dotknutých osôb na účely priameho marketingu na základe súhlasu zákazníka ako aj oprávneného záujmu spoločnosti. To znamená, že naša spoločnosť je oprávnená na e-mailové adresy a telefónne čísla získané od svojich zákazníkov zasielať svoju marketingovú komunikáciu s informáciami o novinkách a špeciálnych ponukách spoločnosti, pokiaľ jej na to dal zákazník súhlas alebo je možné odôvodnene očakávať, že zákazníci vedeli, že k spracúvaniu ich osobných údajov môže na takéto účely dôjsť (ide súčasne aj o situáciu, keď zákazníci na spracúvanie týchto osobných údajov na účely marketingu nedali svoj výslovný súhlas).

Naša spoločnosť doteraz vykonávala spracúvanie vašich osobných údajov v rozsahu vašej e-mailovej adresy a telefónneho čísla s cieľom informovania o našich novinkách a špeciálnych ponukách (ďalej len „Osobné údaje pre účely priameho marketingu“) na základe oprávneného záujmu, v súlade s platnou legislatívou, prípadne na základe vami udeleného súhlasu.

Ceníme si dôveru našich zákazníkov, a preto vás chceme informovať, že vaše Osobné údaje pre účely priameho marketingu budeme s cieľom priameho marketingu i naďalej, t. j. aj po nadobudnutí účinnosti Nariadenia, a teda po 25. máji 2018, spracúvať na základe vami udeleného súhlasu alebo vyššie uvedeného oprávneného záujmu našej spoločnosti. Základom tohto oprávneného záujmu je snaha o poskytovanie informácií o našich novinkách a akciových ponukách našim zákazníkom v najvyššej možnej kvalite a zlepšovanie tak nášho zákazníckeho vzťahu s vami.

Vaše Osobné údaje pre účely priameho marketingu budeme spracúvať po dobu trvania vami udeleného súhlasu alebo oprávneného záujmu spoločnosti, maximálne však po dobu 5 rokov.

K spracúvaniu Osobných údajov pre účely priameho marketingu nebude dochádzať v prípadoch, ak ste kedykoľvek v priebehu spracúvania vzniesli námietku proti spracúvaniu Osobných údajov pre účely priameho marketingu, alebo v prípade, že určitý druh spracúvania Osobných údajov pre účely priameho marketingu podlieha vášmu súhlasu a tento súhlas ste nám neposkytli alebo ho kedykoľvek v priebehu spracúvania odvolali. Udelený súhlas so spracúvaním Osobných údajov pre účely priameho marketingu môžete kedykoľvek odvolať zaslaním nám emailu, sms alebo osobne na adrese sídla spoločnosti.

Ochrana osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, kde sú taktiež upravené aj vaše práva ako dotknutej osoby. Máte právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania vašich osobných údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch máte (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov na účely priameho marketingu, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak odvoláte svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne, (vi) právo na prenosnosť údajov, t.j. máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli, a to v elektronickej forme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môžete využiť svoje právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný.

Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pri podozrení, že sa Vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou. Pri spracúvaní Osobných údajov pre účely priameho marketingu sú tieto údaje na tento účel v nevyhnutnom rozsahu poskytované zmluvným poskytovateľom služieb spoločnosti. Vaše osobné údaje môžu byť týmito poskytovateľmi služieb spoločnosti použité výhradne pre účely priameho marketingu spoločnosti.

Na ochranu osobných údajov naša spoločnosť vždy kládla veľký dôraz. Aj z tohto dôvodu sme sa dôsledne pripravili na novú legislatívu vrátane revízie a prípravy novej zákazníckej dokumentácie. Zároveň vyhlasujeme, že osobné údaje spracúvame len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

Na záver sa nám dovoľte poďakovať za vašu doterajšiu priazeň a spoluprácu a pevne veríme, že budete tieto informácie o nových pravidlách ochrany osobných údajov považovať za prínosné a že vám pomôžu sa lepšie a jednoduchšie v týchto pravidlách orientovať. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese sídla našej spoločnosti alebo elektronicky na emailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in